Lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến “zero day” xuất hiện trong tất cả phiên bản IE 9, 10 và 11

Microsoft đã xác nhận có lỗi bảo mật “zero day” trong mọi phiên bản IE,chủ yếu là phiên bản IE 9,10,11. Điều này đồng nghĩa với hơn 1/4 thị trường trình duyệt thế giới đang bị ảnh hưởng. Internet Explorer hiện có khả năng truy cập một số đối tượng lưu Xem tiếp…