Facebook hiển thị emoticon trong comment

Emoticon (Emotion icon – biểu tượng cảm xúc) một trong những nét đặc trưng của văn hoá mạng nay đã được Facebook tích hợp vào chức năng comment (bình luận) của mạng xã hội này. Mỗi khi bạn gõ các ký tự đặc biệt được Facebook hỗ trợ các ký tự này sẽ được thay thế bằng hình ảnh cảm xúc tương ứng.

Ví dụ bạn gõ: <3 sẽ thành

Có sẵn một danh sách các biểu tượng cảm xúc để bạn tự do thể hiện dưới đây: