Hai thành phần quan trọng của Electra là Substitute và Tweak Injector vừa có cập nhật giúp thiết bị jailbreak iOS 11 hoạt động ổn định hơn.

Ngay bây giờ, bạn có thể vào Cydia trên thiết bị iOS 11 đã jailbreak, chuyển qua tab Changes > chọn Refresh để thấy được hai bản cập nhật dành cho Substitute và Tweak Injector. Đây là hai thành phần quan trọng khi bạn jailbreak bằng Electra. Việc nâng cấp hai thành phần này sẽ giúp cho các tweak hoạt động ổn định hơn trong môi trường jailbreak. Cần lưu ý là sau khi cập nhật xong thì thiết bị được yêu cầu khởi động lại. Sau khi khởi động lại bạn cần vào Electra để jailbreak lại.

Qua quan sát ở cập nhật mới thì coolstar đã thay đổi giao diện màn hình Safe Mode. Đây là hình Safe Mode cũ :

Sau khi nâng cấp bạn sẽ có hình Safe Mode mới như bên dưới :